whatsapp
+7 3822 311 334
Th? Hai - Th? Sáu: 9:00 - 17:00
Ngh? tr?a: 13:00 - 14:00
  WhatsApp

TUY?N SINH ??I H?C
TSPU

Ch??ng trình ??i h?c ? Nga dành cho sinh viên Qu?c t?
?ào t?o các h? C? nh?n, Chuyên gia, Th?c s?
Ch??ng trình h?c v?i ti?ng Nga ???c xem nh? ngo?i ng?
V? trí s? 1
Trong s? các tr??ng ??i h?c S? ph?m ? Nga
52 ch??ng trình
52 ch??ng trình ?ào t?o
Kí túc xá
Phòng dành cho sinh viên qu?c t?
?p d?ng c?ng ngh? m?i
trong ch??ng trình ?ào t?o

Tr??ng ??i h?c S? ph?m Qu?c gia Tp. Tomsk

QS logo
1
trong s? các tr??ng S? ph?m ? Nga
QS logo
1
trong s? các tr??ng S? ph?m ? Nga
1902
Thành l?p tr??ng TSPU
Tr??ng ??i h?c l?u ??i nh?t ? Nga, sau Ural
H?i t? sinh viên t? kh?p n?i trên th? gi?i
Trung Qu?c, Anh, Ba Lan, C?ng hòa Séc, Nh?t B?n, Indonesia, Brazil, M?ng C?, Vi?t Nam, Mali và các n??c SNG
84% gi?ng viên
Phó Giáo s? -Ti?n s? và Ti?n s?

Gi?i thi?u chung TSPU

TSPU n?m ? thành ph? Tomsk, thu?c vùng Siberia ??c ?áo v?i b? dày l?ch s? h?n 400 n?m. Ngày nay, TSPU là trung t?m khoa h?c, ?ào t?o chính c?a vùng Siberia và ???c bi?t ??n nh? "Oxford c?a Siberia". Theo ?ánh giá c?a c? quan qu?c t? QS (QS Best Student Cities), Tomsk ???c x?p th? 3 trong s? các thành ph? sinh viên t?t nh?t ? Nga sau Moscow và Saint-Peterburg. Hi?n nay, thành ph? Tomsk v?i h?n 550 nghìn c? d?n, trong ?ó kho?ng 100 nghìn sinh viên, bao g?m c? nh?ng ng??i ??n t? các khu v?c khác c?a Nga, t? ch?u ?, ch?u ?u, ch?u M? và ch?u Phi. Ngày nay ? Tomsk, nh?ng ng??i tr? tu?i theo h?c t?i 6 tr??ng ??i h?c thành ph?, m?t trong s? ?ó là ??i h?c S? ph?m Qu?c gia Tomsk. Thành ph? có ??i s?ng v?n hóa và th? thao ?a d?ng. Có 10 nhà hát, 7 r?p chi?u phim, 20 vi?n b?o tàng, nhi?u phòng hòa nh?c và c?u l?c b? ?êm m? c?a m?i ngày ??c bi?t dành cho nh?ng ng??i tr? tu?i và n?ng ??ng. Có 4 s?n v?n ??ng l?n mi?n phí quanh n?m, 9 h? b?i, 8 khu ngh? d??ng tr??t tuy?t và d?ch v? cho thuê xe ??p, s?n tr??t b?ng l?n trong nhà, trung t?m qu?n v?t, c?ng nh? c?u l?c b? c??i ng?a, tr??ng v? thu?t, c?u l?c b? du l?ch và tr??ng d?y ?m nh?c.

T?n giáo thành ph? Tomsk c?ng r?t ?a d?ng. Có nhi?u nhà th? Chính th?ng giáo, c?ng nh? hai nhà th? H?i giáo - m?t màu tr?ng và m?t màu ??, m?t nhà th? C?ng giáo, m?t giáo ???ng h?p x??ng và m?t nhà th? Luther. Tomsk n?m ? phía nam c?a T?y Siberia, khí h?u ? ??y chuy?n t? ?n hòa sang l?c ??a khá kh?c nghi?t. Mùa ??ng l?nh (nhi?t ?? trung bình kho?ng -15°C (5°F), có tuy?t, nh?ng có nhi?u ngày n?ng trong mùa ??ng. Mùa hè ?m áp, nhi?t ?? trung bình là +22°C (71,6°F), có th? lên ??n +36°C (96,8°F). Tomsk là m?t n?i tuy?t v?i ?? b?t ??u hành trình c?a b?n trên kh?p n??c Nga. B?n có th? khám phá H? Baikal ho?c ??n khu ngh? mát tr??t tuy?t Sheregesh b?ng ?i tàu h?a.

Hình ?nh v? Tomsk và tr??ng TSPU

about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
about-img
Sinh viên qu?c t?
k? cho b?n nghe v? TSPU

Vì sao ch?n TSPU?

M?i tr??ng h?c t?p n?ng ??ng v?i sinh viên qu?c t?
21 n??c trên kh?p th? gi?i
???c ?? c? b?i 4 trang báo Khoa h?c
Web of Science, Scopus, ВАК
L?nh v?c ?ào t?o
25 chuyên ngành
TSPU - tr??ng ??i h?c "m?"
90 Hi?p ??nh Qu?c t?
N?n giáo d?c c?a t??ng lai
Ngh? giáo lu?n là ni?m t? hào c?a nhi?u th? h?
Nh?ng nhà khoa h?c n?i ti?ng
trong top 100 có nh?ng nhà khoa h?c ???c trính d?n nhi?u nh?t ? Nga
C?u sinh viên thành ??t
Nhà v?n, Nhà khoa h?c Forbes, Quán qu?n Olympic

Ch??ng trình ?ào t?o

L?u ?! T?t c? các khóa h?c ???c gi?ng d?y b?ng ti?ng Nga. Ngo?i tr?, trong h? s?, ti?ng Nga ???c xem nh? là ngo?i ng? (h? C? nh?n). Quy ??nh v? tuy?n sinh vào các ch??ng trình ??i h?c - ch??ng trình h? C? nh?n, Chuyên gia và Th?c s? có th? xem t?i ??y. N?u b?n ch?a bi?t ti?ng Nga, b?n có th? ??ng k? khóa h?c d? b? ti?ng và theo h?c b?t k? ch??ng trình nào d??i ??y:
H?c vi?n Ng?n ng? và H?p tác qu?c t?
M? ngành Chuyên ngành Th?i gian ?ào t?o H?c phí
44.03.05
H? S? ph?m - Song ng? Anh-??c (ti?ng ??c: ng?n ng? 2 b?t bu?c)
5 n?m 142 000 - 161 000 rúp
44.03.05
H? S? ph?m - Song ng? Anh-Pháp (ti?ng Pháp: ng?n ng? 2 b?t bu?c)
5 n?m 142 000 - 161 000 rúp
44.03.05
H? S? ph?m - Song ng? Anh-Nga (ti?ng Nga: ng?n ng? 2 b?t bu?c)
5 n?m 142 000 - 161 000 rúp
45.03.02
H? Ng?n ng? - D?ch và D?ch thu?t (Anh - ??c; Anh - Pháp; Anh - Trung)
4 n?m 142 000 - 161 000 rúp
Khoa Ng? v?n - L?ch s?
M? ngành Chuyên ngành Th?i gian ?ào t?o H?c phí
44.03.05
H? S? ph?m - Ng?n ng? và V?n h?c Nga
5 n?m 142 000 - 161 000 rúp
44.03.05
H? S? ph?m - L?ch s? và X? h?i h?c
5 n?m 142 000 - 161 000 rúp
Khoa T?m l? và Giáo d?c ??c bi?t
M? ngành Chuyên ngành
Th?i gian ?ào t?o
H?c phí
44.03.02
T?m l? và Giáo d?c h?c - T?m l? h?c
4 n?m
142 000 - 161 000 rúp
44.03.02
T?m l? và Giáo d?c h?c - T?m l? h?c và Giáo d?c ??c bi?t
4 n?m
142 000 - 161 000 rúp
44.05.01
T?m l? h?c và Giáo d?c các hành vi l?ch l?c - Giáo d?c t?m l? và ?i?u ch?nh hành vi l?ch l?c
h? Chuyên gia - 5 n?m
142 000 - 161 000 rúp
44.03.03
Giáo d?c ??c bi?t (t? k? và khi?m khuy?t) - Ng?n ng? tr? li?u
4 n?m
142 000 - 161 000 rúp
H?c vi?n Giáo d?c m?m non
M? ngành Chuyên ngành Th?i gian ?ào t?o H?c phí
44.03.05
H? S? ph?m - Giáo d?c m?m non và ti?u h?c
5 n?m 142 000 - 161 000 rúp
44.03.05
H? S? ph?m - Giáo d?c ngh? thu?t n?ng cao (tùy ch?n: Biên ??o múa, ?m nh?c, Ngh? thu?t Th? giác)
5 n?m 142 000 - 161 000 rúp
Khoa Qu?n tr? - Kinh t?
M? ngành Chuyên ngành Th?i gian ?ào t?o h?c phí
38.03.01
Kinh t? h?c - Tài chính và tín d?ng
4 n?m 142 000 - 161 000 rúp
38.03.02
Qu?n tr? - Qu?n l? nhà n??c và thành ph?
4 n?m 142 000 - 161 000 rúp
44.03.05
H? S? ph?m - Kinh t?-Lu?t
5 n?m 142 000 - 161 000 rúp
Khoa C?ng ngh? Th?ng tin Kinh doanh
M? ngành Chuyên ngành Th?i gian ?ào t?o H?c phí
44.03.05
H? S? ph?m - C?ng ngh? h?c và B?o an ??i s?ng
5 n?m 142 000 - 161 000 rúp
44.03.04
?ào t?o chuyên m?n (theo ngành) - Ngh? thu?t th? c?ng và Thi?t k?
4 n?m 142 000 - 161 000 rúp
Khoa Giáo d?c Th? ch?t
M? ngành Chuyên ngành TH?i gian ?ào t?o H?c phí
44.03.05
H? S? ph?m - Giáo d?c th? ch?t và ?ào t?o n?ng cao
5 n?m 142 000 - 161 000 rúp
Khoa Sinh-Hóa
M? ngành Chuyên ngành Th?i gian ?ào t?o h?c phí
44.03.05
H? S? ph?m - Sinh-Hóa h?c
5 n?m 142 000 - 161 000 rúp
44.03.05
H? S? ph?m - ??a l? sinh h?c
5 n?m 142 000 - 161 000 rúp
Khoa V?t l? và Toán h?c
M? ngành Chuyên ngành Th?i gian ?ào t?o H?c phí
44.03.05
H? S? ph?m - Toán-V?t l? h?c
5 n?m 142 000 - 161 000 rúp
44.03.05
H? S? ph?m - Toán và Tin h?c
5 n?m 142 000 - 161 000 rúp
09.03.02
H? th?ng Th?ng tin và C?ng ngh? - C?ng ngh? th?ng tin trong giáo d?c
4 n?m 142 000 - 161 000 rúp
Khoa D? b?
Chuyên ngành Th?i gian ?ào t?o H?c phí
Ngo?i ng?: ti?ng Nga
9 tháng 94 000 - 105 000 rúp
H?c vi?n Ng?n ng? và H?p tác qu?c t?
M? ngành Chuyên ngành Th?i gian ?ào t?o H?c phí
44.04.01
H? S? ph?m - Song ng? (Anh-??c, Anh-Pháp)
2 n?m 153 000 - 170 000 rúp
44.04.01
H? S? ph?m- V?n hóa ng?n ng? h?c
2 n?m 153 000 - 170 000 rúp
Khoa Ng? v?n - L?ch s?
M? ngành Chuyên ngành Th?i gian ?ào t?o H?c phí
44.04.01
H? S? ph?m - L?ch s? h?c
2 n?m 153 000 - 170 000 rúp
44.04.01
H? S? ph?m - Ng? v?n h?c
2 n?m 153 000 - 170 000 rúp
44.04.01
H? S? ph?m - Ti?ng Nga nh? ng?n ng? n??c ngoài
2 года 153 000 - 170 000 rúp
Khoa T?m l? và Giáo d?c ??c bi?t
M? ngành huyên ngành
Th?i gian ?ào t?o
H?c phí
44.04.02
T?m l? và Giáo d?c h?c - Th?c ti?n T?m l? h?c S? ph?m
2 n?m
153 000 - 170 000 rúp
44.04.02
T?m l? và Giáo d?c h?c - Giáo d?c h?c và T?m l? h?c
2 n?m
153 000 - 170 000 rúp
44.04.03
Giáo d?c ??c bi?t (t? k? và khi?m khuy?t) - Ng?n ng? tr? li?u
2 n?m
153 000 - 170 000 rúp
44.04.03
Giáo d?c ??c bi?t (t? k? và khi?m khuy?t) - T?m l? h?c và Giáo d?c hòa nh?p
2 n?m
153 000 - 170 000 rúp
H?c vi?n Giáo d?c m?m non
M? ngành Chuyên ngành Th?i gian ?ào t?o H?c phí
44.04.02
T?m l? và Giáo d?c h?c - T?m l? h?c và S? ph?m Giáo d?c phát tri?n tr? m?m non
2 n?m 153 000 - 170 000 rúp
44.04.02
T?m l? và Giáo d?c h?c - T?m l? h?c và S? ph?m Giáo d?c ti?u h?c
2 n?m 153 000 - 170 000 rúp
44.04.01
H? S? Ph?m - Ngh? thu?t h?c (tùy ch?n: Biên ??o múa, ?m nh?c, Ngh? thu?t Th? giác)
2 n?m 153 000 - 170 000 rúp
Khoa Qu?n tr? - Kinh t?
M? ngành Chuyên ngành Th?i gian ?ào t?o H?c phí
44.04.01
H? S? ph?m - Qu?n l? Giáo d?c
2 n?m 153 000 - 170 000 rúp
44.04.04
?ào t?o chuyên m?n (theo ngành) - Qu?n l? nhà n??c và thành ph?
2 n?m 153 000 - 170 000 rúp
Khoa C?ng ngh? th?ng tin Kinh doanh
M? ngành Chuyên ngành Th?i gian ?ào t?o H?c phí
44.04.01
H? S? ph?m - B?o an ??i s?ng
2 n?m 153 000 - 170 000 rúp
44.04.01
H? S? ph?m - Giáo d?c ??c bi?t chuyên s?u
2 n?m 153 000 - 170 000 rúp
Khoa Giáo d?c Th? ch?t
M? ngành Chuyên ngành Th?i gian ?ào t?o H?c phí
44.04.01
H? S? ph?m - Giáo d?c th? ch?t
2 n?m 153 000 - 170 000 rúp
Khoa Sinh-Hóa
M? ngành Chuyên ngành Th?i gian ?ào t?o H?c phí
44.04.01
H? S? ph?m - Sinh-Hóa h?c
2 n?m 153 000 - 170 000 rúp
Khoa V?t l? và Toán h?c
M? ngành Chuyên ngành Th?i gian ?ào t?o H?c phí
01.04.02
Toán ?ng d?ng và Khoa h?c máy tính - Tin h?c ?ng d?ng
2 n?m 153 000 - 170 000 rúp
44.04.01
H? S? ph?m - V?t l?-Toán h?c
2 n?m 153 000 - 170 000 rúp

??ng kí tuy?n sinh nh? th? nào

B??c 1
Ch?n chuyên ngành b?n mu?n theo h?c
B??c 2
?i?n ??n ??ng k? tuy?n sinh trên trang web này tr??c ngày 30 tháng 6 (h? C? nh?n, Th?c s?), tr??c ngày 10 tháng 8 (Khoa D? b?)
B??c 3
B?n s? ???c các Chuyên viên liên h? ?? chu?n b? các gi?y t? c?n thi?t
B??c 4
Thanh toán phí ??ng k?
Nh?n xét c?a sinh viên
Рахмон Кадимов
Таджикистан, БХФ 比分365,365体育直播
Салом! Ман Кадимов Рахмон Хусайнович, хатмкунандайи бакалавриати факултайи хим-биологи Донишгохи давлатии омузгории шахри Томск хастам. Холо бошад, хонданро дар хамин факулта бо хайси магистр, баъди нисфирузи идома додаистодаам ва сахаргохон бошад ба хайсии муалими химия дар мактаби миенаии №12 кору фаолият дорам. Ман шахсан аз номи худам ва баъдан аз номи хатмкунандагони факултайи хим-биолог, минатдории худро ба омузгорону рохбарони ДДОТ мерасонам. Сатхи илму амал омузии дар Донишгох бисер баландаст, ва ногуфта намонад ки дар инчо танхо илм чойи намоенро мегирад ва баройи супоридани зачоту экзаменхо ягон сум лозим нест. Гайр аз ин дар Донишгох шароити машку тамрин мухае хаст(ман хусусан дар Донишгох ба гурзбардории машгул хастам ва алакай КМС дорам, багайр 3- маротиба голиби шахрии Томск шудам, ва даххо маротиба чойхоии намоенро ишгол кардам).
Genevieve Silk
United Kingdom, University of Bristol
I truly couldn't have asked for better Russian teachers! They tailored their classes not only to our Russian ability but also to our interests and I would never have dreamed that my Russian would improve so much in such a short amount of time. Thanks to the focus on phonetics and vocabulary, I've often been complimented by Russian speakers on my accent and knowledge of slightly obscure Russian words. We covered all aspects of language learning and our teachers always pushed us to achieve our best, while still maintaining a relaxed and friendly atmosphere in the class. Studying Russian has never been so much fun!
Nurmyrat Gubayew
Türkmenistan, 比分365,365体育直播 выпуск 2020
Salam gadyrly, doslar men Nurmyrat Gubayew Turkmenistan dowletini? Tejen ??herini? ?a?a?yjysy, Rusi?a federasiyasyny? Tomsk ??herinde Tomsky? mugallym?ylyk uniwersitetinde(比分365,365体育直播) okap ??renime e???m 3 ?yl bolup bar?a , owadan we kone goti?eski g?rnü?ünde gurlan ??her, owadan parklar we dyn? alyn?an ?erler k?n, uniwersitetde gowy okap ylym almak ü?in ?hli ?ertler bar, hemme zatlary a?tmak, ?azmak, be??n etmek ü?in bir kitap az bolar ?onu? ü?in hemm??izi ?z uniwersitetimize okuwa ?agyra?an !!!
王兴华
托姆斯克国立师范大学, 微信 w810512
托木斯克国立师范大学作为俄罗斯亚洲及西伯利亚地区最古老的师范大学,历史厚重,名人辈出,师资强大!学校的国际排名逐年不断上升, 托木斯克是一座包容且开放的城市,是一座来了就不想走的城市,是一座能给你温暖的城市!我在托木斯克等你!欢迎来托木斯克国立师范大学,带着梦想起航
Huy?n Trang
Vi?t Nam, Khoa ngo?i ng?, TSPU
T?i r?t t? hào là sinh viên n?m cu?i c?a tr??ng ??i h?c s? ph?m qu?c gia Tomsk (TSPU). N?i ??y có các th?y c? lu?n t?n tình, và r?t nhi?u kinh nghi?m gi?ng d?y, m?i tr??ng h?c t?p sáng t?o và n?ng ??ng. Tr??ng có ?a d?ng các khoa và h? ?ào t?o vì v?y sinh viên có nhi?u s? l?a ch?n ngành mình thích. Có th? nói, TSPU là ng?i tr??ng ?ào t?o h? S? ph?m d?n ??u n??c Nga và là s? l?a ch?n r?t tin t??ng cho các b?n sinh viên.
Merri-Yo Tarigan
Indonesia, TSPU
Belajar di Tomsk State Padegogical University memberikan saya banyak pengalaman baru, dan pengetahuan baru tentang sistem belajar yang berbeda dengan sistem belajar di perguruan tinggi pada umumnya di Indonesia. Tenaga pengajar di universitas ini juga sangat profesional dan menguasai bidang mereka masing-masing. Belajar di ruangan yang nyaman dengan kelengkapan media pendukung di setiap ruangan menjadikan pembelajaran lebih efektif dan efesien. Hal lain yang tidak kalah penting, khususnya bagi mahasiswa asing adalah urusan administrasi. Pengurusan semua dokumen dan kebutuhan informasi diproses dengan cepat, dan terdapat banyak kontak yang bisa dihubungi sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan biasanya mereka selalu meresponnya dengan cepat.
Tiefolo Sogoba
Mali, master 2 groupe 7901 muco, faculté d’économie et de gestion, TSPU
Mes impressions personnelles sur l’université Pédagogique d’Etat de Tomsk. ? Université Pédagogique d’Etat de Tomsk est classée la meilleure Université Pédagogique de toute la Russie. Au cours de mes études j’ai eu l’agréable plaisir de croiser de très grands et brillants professeurs et une administration toujours à l’écoute des étudiants surtout les étrangers. Avec une formation théorique charnue couronnée de pratiques l’Universitaires Pédagogique d’Etat de Tomsk offre des potentialités énormes. Elle enseigne le savoir, le savoir faire et le savoir être. ? L’université Pédagogique d’état de Tomsk est le meilleur choix pour les futurs candidats. ? Je donne la mention excellente ?????
Camila Sobreira de Souza
Brasil, Instituto Federal de Minas Gerais
Minha experiência em Tomsk foi inesquecível! A universidade e o setor de rela??es internacionais me deram suporte para tudo, do início ao fim de minha estadia. Tive a oportunidade de ter aulas maravilhosas sobre a cultura e a história da Rússia, experimentei comidas típicas, conheci museus e estudei o idioma com uma professora excelente, disposta a tirar minhas dúvidas e a tornar o momento em sala de aula agradável. Aprendi e me diverti bastante! Sem contar ainda o acesso liberado à biblioteca da Universidade! O contato com os outros estudantes também foi fundamental nesse processo de adapta??o à cidade, onde pude aprender ainda mais sobre o idioma e os costumes locais. Assim que fui embora, já senti saudades da TSPU!

Nh?p s?ng sinh viên, Kí túc xá

Ban t? tr? c?a sinh viên bao g?m: H?i ??ng sinh viên, T? ch?c C?ng ?oàn c?a sinh viên, ??n v? l?nh ??o, Nhóm tình nguy?n viên, CLB sinh viên, CLB du l?ch-thám hi?m, CLB th? thao. Th? thao là món ?n tinh th?n trong ??i s?ng c?ng ??ng sinh viên ? TSPU. TSPU - n?i các nhà Quán qu?n Olympic, V? ??ch Th? gi?i và ch?u ?u ?? t?ng theo h?c. Hàng n?m, tr??ng t? ch?c H?i thi ??u th? thao "Spartakiad" dành cho toàn th? sinh viên, v?i s? tham gia c?a sinh viên tr??ng, sinh viên qu?c t? theo h?c chính quy ? TSPU và sinh viên trao ??i. Ngoài ra, tr??ng còn có H?i " TV-TSPU", n?i thu hút và t? ch?c các s? ki?n dành cho sinh viên.

K? túc xá dành cho sinh viên: Ti?n ? phòng ghép cho 2-3 ng??i: 800 - 4500 rúp/ tháng. Có phòng sinh ho?t t?p th? nh? phòng ?n - B?p, phòng Gym, phòng Gi?t ?i.

Phòng Qu?n l? H?p tác Qu?c t?

Ngay khi ??n Tomsk ?? h?c t?p, t?t c? sinh viên n??c ngoài ph?i có m?t t?i Trung t?m Th?ng tin dành cho Sinh viên Qu?c t? trong vòng ba ngày hành chính ?? ??ng k? di trú ho?c xác minh gi?y t?. B?n ph?i c?n có và ?em theo H? chi?u ho?c gi?y t? khác mà b?n có khi nh?p c?nh vào Liên bang Nga và Th? nh?p c?.

Phòng Qu?n l? H?p tác Qu?c t? TSPU

Tp. Tomsk, tòa nhà s? 75, ???ng Komsomolskyi, v?n phòng 2/13
Th? 2 - Th? 6: t? 9:00 - 17:00
(Gi?i lao: 13:00 - 14:00)
+7 3822 311-334
infocent@tspu.edu.ru
  WhatsApp

C?u h?i th??ng g?p

Nh?ng V?n b?ng hay Ch?ng ch? Giáo d?c c?n thi?t ?? sinh viên n??c ngoài có th? nh?p h?c vào m?t tr??ng ??i h?c c?a Nga?
Th?ng tin c?p nh?t v? các yêu c?u ??i v?i các V?n b?ng/ Ch?ng ch? Giáo d?c n??c c?a b?n ?? nh?p h?c vào các tr??ng ??i h?c ? Nga có th? ???c tìm th?y trên trang web http://nic.gov.ru/ . L?u ?! ?? ???c nh?n vào ch??ng trình h?c, c?n ph?i cung c?p Ch?ng ch? c?ng nh?n v? trình ?? giáo d?c c?a b?n (n?u có) khi n?p h? s?. ?? theo h?c t?i khoa D? b? và các khóa h?c ti?ng Nga, kh?ng c?n ph?i có Ch?ng ch? v? giáo d?c c?a b?n tr??c ?ó.
T?i có th? ??ng k? h?c ? TSPU v?i th? th?c Visa ???c c?p ?? h?c t?i m?t tr??ng ??i h?c khác hay kh?ng?
Sinh viên n??c ngoài ch? có th? vào h?c tr??ng ??i h?c ?? c?p th? m?i cho b?n. Tuy nhiên, sau ?ó có th? chuy?n ti?p sang m?t tr??ng ??i h?c khác n?u ?áp ?ng m?t s? ?i?u ki?n. T?t c? sinh viên qu?c t? ???c yêu c?u mua B?o hi?m Y t? trong su?t th?i gian h?c.
Sinh viên n??c ngoài có ???c phép ?i làm trong quá trình h?c t?i Nga?
Sinh viên n??c ngoài có th? làm vi?c trong th?i gian r?nh r?i sau gi? h?c. N?u ng?ng h?c, thì quy?n ???c ?i làm vi?c c?ng b? m?t và sinh viên ?ó ph?i r?i Liên bang Nga trong vòng ba ngày.
Làm th? nào ?? nh?n h?c b?ng t? tr??ng TSPU?
Sinh viên n??c ngoài có th? ??ng k? h?c t?p t?i Nga trong h?n ng?ch c?a Chính ph? Liên bang Nga. ?? ???c xem xét nh?n h?c b?ng, b?n c?n liên h? v?i v?n phòng ??i di?n c?a Rossotrudnichestvo t?i qu?c gia c?a b?n. Khi n?p ??n, b?n ph?i ch?n TSPU là n?i b?n ??n ?? h?c t?p. https://rs.gov.ru/en/contacts
H?c d? b? ??i h?c có ???c kh?ng?
Có, khóa h?c ti?ng Nga t?i Khoa D? b? t?i TSPU kéo dài 9 tháng, chi phí ?ào t?o là 94.000-105.000 rúp. Sau khi hoàn thành khóa h?c, b?n có kh? n?ng ???c nh?n vào h?c các ch??ng trình giáo d?c c? b?n, ?ào t?o theo h?n ng?ch c?a Chính ph? Liên bang Nga. Ngoài ra, có th? t? ch?n ngành h?c theo b?n th?n phù h?p v?i m?c ?? hi?u bi?t v? ng?n ng? c?a b?n.
? TSPU có th? ??ng k? theo h?c th?i v??
Có, hàng n?m các khóa h?c Ng?n ng? và V?n hóa Nga mùa hè ???c t? ch?c. Các cu?c H?i th?o, l?p h?c Th?c s?, ?ào t?o v? s?n kh?u-nh?c k?ch, tr?i nghi?m các món ?n Nga ???c t? ch?c nh?m nghiên c?u chuyên s?u v? ti?ng Nga và làm quen v?i các truy?n th?ng, con ng??i n??c Nga.
Sinh viên qu?c t? có th? tham gia các ch??ng trình trao ??i h?c thu?t kh?ng?
Có, n?u các th? l? tham gia ch??ng trình trao ??i h?c thu?t kh?ng bao g?m các ?i?u ki?n c?a vi?c có qu?c t?ch Nga.